Všeobecné ustanovenia

a. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.jkl-steel.sk.

b.  Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie  informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

c.  Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.


I. Vymedzenie pojmov

a.     Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.jkl-steel.sk:

Obchodné meno: JKL-STEEL, spol. s r.o
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel Sro, vložka číslo 10138/N
Sídlo: Továrenska 2, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 36 519 375
DIČ: 2020145875
IČ DPH: SK2020145875

E-mail: shop@jkl-steel.sk
Tel.: 037/642 2070 a 0903 472 120

b.     Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:

·    tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru (farebné zobrazenie tovaru však nemusí úplne presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti rôznych zobrazovacích jednotiek),

·  tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,

·  tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, použitiu, bezpečnostnými upozorneniami, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

c.  Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

d.   Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

e.  Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na internetovej stránke, resp. internetovom profile www.jkl-steel.sk (ďalej tiež „internetová stránka“) predávajúceho, sú záväznými údajmi.

f.  Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

g.     Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

h.     Tovar sú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu.

i.       Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

j.       Pracovný čas znamená čas v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. s obedňajšou prestávkou v čase od 12:00 do 13:00 hod a v sobotu od 8:00 do 12:00.

k.     Odberné miesto – Továrenská 2, 953 01 Zlaté Moravce.

l.       Orgánom dozoru je: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 02/ 58272 170 


II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

a.   Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.

b.     Tovar alebo služby ponúkané predávajúcim je možné objednať prostredníctvom niektorého z nasledovných prostriedkov diaľkovej komunikácie:

·       webového sídla, 

·       elektronickej pošty, 

·       telefonicky

c.     Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. 

d.     Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. 

e.     Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného, kupujúcim používaného zariadenia.

f.       Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho („Detail objednávky“), ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční predávajúci max. do 24 hod. (t.j. 1 pracovný deň) po vykonaní objednávky a  po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim odošle email označený ako "potvrdenie objednávky". Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

g.     Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, ďalej je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

h.     Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu.

i.       Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

j.       Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru, v prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O zmene ceny predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.

 

III. Dodacie podmienky

a.     Kupujúci je na základe potvrdenej a odoslanej objednávky povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

b.     Tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 123kuriér, prípadne prostredníctvom Slovenskej pošty. O uskutočnenom odoslaní tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom.

c.     Objednaný tovar je možné prevziať aj osobne v predajni prevádzkovateľa. Možnosť pre osobný odber treba uviesť v objednávke, aby predávajúci tovar vopred pripravil. Pri osobnom odbere kupujúci neplatí cenu prepravy.

d.     V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

e.     Predávajúci informuje kupujúceho o expedovaní tovaru mailom.

f.       Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, by tovar prevzala ním splnomocnená osoba.

g.     V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 3 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

h.     Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

i.       V prípade niektorých skupín produktov (napr. tovar väčších rozmerov) si vyhradzujeme právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, o čom Vás budeme predtým informovať telefonicky alebo emailom.

j.       Predávajúci nezodpovedá za:

·       oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou alebo inou prepravnou službou,

·       oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

·       za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou iného doručovateľa alebo kuriérskou službou,

·       zasielanie tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.


IV. Kúpna cena, platby

a.     Kúpna cena za tovar uvedená na internetovej stránke predávajúceho je uvedená aj s daňou z pridanej hodnoty vrátane ostatných daní, vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné súvisiace služby.

b.     Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

c.     Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru, v prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O zmene ceny predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.

d.     Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

e.     Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu.

f.       Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

g.     Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi platby, ktoré si zvolí v objednávke:

                                                    i.     Prevodom vopred na bankový účet predávajúceho

Po potvrdení objednávky bude kupujúcemu doručený email obsahujúci údaje k platbe.  Kupujúci uhradí požadovanú sumu prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak. Tovar je rezervovaný po dobu 4 dní (čas na zaplatenie platby kupujúcim a transfer platby na účet predávajúceho).

                                                   ii.     Dobierkou, pri prevzatí tovaru

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra.


V. Odstúpenie od zmluvy, storno objednávky, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

a.     Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu podľa §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

b.     Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, netýka sa to tovaru určeného na priamu spotrebu.

c.     Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak: tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke a dodávané oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný; na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

d.     Kupujúci musí vykonať odstúpenie od zmluvy písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára na odstúpene od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

e.     Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota 14 dní sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

f.       Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu na nasledovnú adresu:

JKL-STEEL spol. s r.o.

Továrenska 2

953 01 Zlaté Moravce

g.     Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar doporučene, úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, nepoužívaný, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

h.     Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

i.       Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

j.       Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci  telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

k.     Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

l.       V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru  v skutočnej výške (§ 457 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

m.   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola  dojednaná nižšia cena.

n.     Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

o.     Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.
Pri osobe kupujúceho sa všeobecne predpokladá znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov pri prezeraní tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

p.     Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do času, kým nebude tovar odovzdaný k preprave bez storno poplatku. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke. Storno objednávky nám zašlite na e-mailovú adresu shop@jkl-steel.sk, kde uveďte všetky detaily objednávky, ktorú chcete zrušiť.

q.     Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

r.      Reklamácie vybavuje prevádzkovateľ písomne alebo elektronicky. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") tak, že doručí tovar vrátane príslušenstva do sídla prevádzkovateľa, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a tento doručí poštou spolu s reklamovaným tovarom na adresu JKL STEEL, spol. s r.o., Továrenská 2, 953 01 Zlaté Moravce alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí elektronicky. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru (resp. o zaplatení kúpnej ceny) v prípade ak slúži ako záručný list.

s.     Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je prevádzkovateľ alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a prevádzkovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


VI. Ochrana súkromia

a.       Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, v prípade fyzických osoby podnikateľov a právnických osôb navyše názov firmy, IČO a v prípade platcu DPH aj IČ DPH).

b.       Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

c.       Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

d.       Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

e.       Osobné údaje poskytnuté za účelom nákupu na splátky spracováva splátková spoločnosť a nie JKL-STEEL, spol. s r.o. a teda spracovanie týchto údajov podlieha všeobecným obchodným podmienkam splátkovej spoločnosti.

f.         Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.jkl-steel.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.


VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

a.     Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

b.     Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

c.      Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá prevádzkovateľ kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

d.      Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

e.     Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.

 


Pri akýchkoľvek otázkach ohľadom tovaru, platby, prepravy či iných nejasnostiach nás kontaktujte 

priamo cez náš e-shop (Kontaktujte nás TU!) alebo prostredníctvom mailu (shop@jkl-steel.sk).

.

 

 Všetky objednávky sú považované za záväzné!

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password