V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

  1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný.
  2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  3. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
  4. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.
  5. Spoločnosť JKL-STEEL, spol. s r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
  6. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.
  7. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie kupujúci telefonicky kontaktuje autorizovaný záručný servis na telefónne číslo 037/642 2070 alebo na e-mail shop@jkl-steel.sk. Následne mu autorizovaný záručný servis na vlastné náklady zašle kuriérsku službu, ktorá od kupujúceho prevezme tovar a doručí ho do autorizovaného záručného servisu. Po oprave autorizovaný záručný servis posiela tovar späť kupujúcemu kuriérskou službou. Reklamovaný tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry autorizovanému záručnému servisu.
  8. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.